Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

00-665 Warszawa
22 234 52 86
tel. 22 234 52 86
Strona programu

Informacje ogólne

Program podyplomowy Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych skierowany jest do osób z tytułem inżyniera lub magistra, głównie absolwentów kierunków technicznych, pragnących poszerzyć wiedzę o problematykę związaną z metodami i problemami wstępującymi w trakcie eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Studium jest adresowane do pracowników elektrowni i elektrociepłowni oraz innych osób zainteresowanych problemami nowoczesnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.

Tematyka Studium Podyplomowego związana jest z obszarem takich dyscyplin, jak:

  • energetyka
  • elektrotechnika
  • mechanika i budowa maszyn
  • budownictwo.

Zagadnienia poruszane w ramach Studiów podyplomowych Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych powiązane są z programem kształcenia na kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Absolwent studiów zdobędzie wiedzę związaną z budową i własnościami ruchowymi głównych maszyn i urządzeń instalowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach przemysłowych.

Słuchacz studium będzie potrafił:

  • scharakteryzować trendy rozwojowe i najistotniejsze nowe osiągnięcia techniczne związane z współczesnymi elektrowniami i elektrociepłowniami;
  • objaśnić i zaproponować podstawowe metody i techniki diagnostyczne stosowne w trakcie przygotowania i realizacji remontów;
  • wyjaśnić mechanizmy i przyczyny zużycia podstawowych elementów instalacji energetycznych;
  • pozna podstawowe zewnętrze polityczne, środowiskowe i rynkowe ograniczenia rozwoju energetyki i bieżącej eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni.

Absolwent zdobędzie wiedzę, umożliwiającą dokonanie krytycznej oceny sposobu eksploatacji instalacji energetycznej, wskaże sposoby jej poprawy oraz zaproponuje rozwiązania techniczne, których wprowadzenie poprawi wskaźniki eksploatacyjne instalacji energetycznej.

Zdobyta wiedza umożliwi określić priorytety, służące realizacji zadań związanych z analizą warunków eksploatacji instalacji.

Organizatorem studiów jest Instytut Techniki Cieplnej.

Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z Politechniki Warszawskiej (głównie z Instytutu Techniki Cieplnej i Elektroenergetyki) oraz specjaliści zatrudnieni w elektrowniach, elektrociepłowniach i zakładach remontowych.

Wykładowcy studium podyplomowego to specjaliści z jednostek naukowych i przemysłowych, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w elektrowniach, elektrociepłowniach i zakładach remontowych. ITC działa we współpracy z najlepszymi ekspertami.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW”.

Rekrutacja na studia trwa do 15 października.

Kontakt

Instytut Techniki Cieplnej

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 21/25

00-665 Warszawa

pok. 414 B

Biuro Obsługi Słuchacza Studium Podyplomowego NEO

Katarzyna Langiewicz

[email protected]

22 234 52 86

Koszty

opłata jednorazowa 8000 złotych, możliwość płatności w dwóch ratach

Czas trwania

2 semestry, zjazdy odbywają się raz w miesiącu (czwartki, piątki, soboty)

Warto również wiedzieć

SPEEE_1 Podstawy teoretyczne wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego w cieplnych instalacjach energetycznych

Celem modułu jest przypomnienie słuchaczom studiów wiedzy teoretycznej o tematyce cieplnych procesów zachodzących w instalacjach energetycznych. Przedmioty realizowane w ramach modułu: Spalanie w instalacjach energetycznych, Termodynamika, Wymiana ciepła

SPEEE_2 - Budowa i własności eksploatacyjne urządzeń energetycznych

Celem modułu jest przypomnienie słuchaczom studiów dotyczących budowy i własności ruchowych maszyn urządzeń instalowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Przedmioty realizowane w ramach modułu: Turbiny Cieplne, Kotły, Pompy.

SPEEE_3 Instalacje elektryczne w elektrowni i elektrociepłowni

Celem modułu jest nabycie wiedzy dot. układów napędowych w energetyce, układów potrzeb własnych w elektrowni oraz układów mikroprocesorowe. Przedmioty realizowane w ramach modułu: Układy napędowe w energetyce, Technika mikroprocesorowa.

SPEEE_4 Diagnostyka i remonty

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące diagnostyki przed i poremontowej, diagnostyki stanu materiałów oraz wibracyjnej, w tym procesów zużycia materiałów, przepisów i diagnostyki dozorowej, projektowania i eksploatacji siłowni wiatrowych. Przedmioty realizowane w ramach modułu: Diagnostyka w pracach remontowych, Organizacja remontów, Warunki techniczne dozoru technicznego a wymagania dyrektywy ciśnieniowej, Zastosowanie termowizji w diagnostyce, Urządzenia ciśnieniowe.

SPEEE_5 Rozruchy instalacji energetycznych

Celem modułu jest przedstawienie wiedzy dot. wpływu własności urządzeń i zewnętrznych uwarunkowań na procedury rozruchowe oraz przedstawienie współczesnych metod kontroli procesu rozruchowego. Przedmioty realizowane w ramach modułu: Warunki rozruchów i eksploatacji turbin parowych, Wpływ eksploatacji turbin na ich bezpieczeństwo i trwałość, Rozruch kotłów parowych.

SPEEE_6 Zewnętrzne uwarunkowania energetyki

Moduł prezentuje informacje dot. m.in. do wpływu na proces eksploatacji uwarunkowań formalnych związanych z ograniczaniem wpływu procesu przetwarzania energii na środowisko oraz mechanizmami obowiązującymi przy sprzedaży energii elektrycznej i ciepła. Przedmioty realizowane w ramach modułu: Zasoby energetyczne świata, Problemy eksploatacyjne i wyzwanie dla energetyki krajowej, Technologie ochrony środowiska, Wpływ na środowisko oraz uwarunkowania prawne, Inwestycje w Energetyce.

SPEEE_7 Perspektywiczne technologie energetyczne

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące omówienia technologii innych niż parowa i gazowa, które uważane są za perspektywiczne w przyszłości. Prezentowane są także podstawowe technologie jądrowe, przewidziane do zastosowania w Polsce i zagranicą. Przedmioty realizowane w ramach modułu: Mikroturbiny Gazowe, Energetyka jądrowa.

SPEEE_8 Obliczeniowe wsparcie eksploatacji

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące współczesnych narzędzi inżynierskich stosowanych w energetyce; obliczenia inżynierskie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania typu Ebsilon, Hysys, GateCycle oraz Excel. Przedmioty realizowane w ramach modułu: Modelowanie matematyczne w programie Ebsilon, Obliczenia inżynierskie w programie Excel, Optymalizacja w eksploatacji

SPEEE_9 Praktyczne problemy eksploatacji

Celem modułu jest przedstawienie problemów eksploatacyjnych w wybranych rzeczywistych instalacjach energetycznych. Przedmiot jest realizowany poza uczelnią w wybranej z uwzględnieniem preferencji słuchaczy elektrowni, elektrociepłowni.

SPEEE_10 Seminarium wykładowe

Omówienie koncepcji, planu i głównych założeń pracy końcowej.

Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie